Insändare i Corren december 2019

Till Corren

Vi skriver till er med anledning av att det två gånger de senaste veckorna har stått om problemen som finns vid Mjölby station och som jämförs med en fritidsgård.

…”Han beskriver Mjölby station som en fritidsgård, en plats som bjuder på värme, tillgång till el och därmed också tidsfördriv. Helgerna är mer välbesökta, men även

vardagskvällar lockar dit ungdomar. (För ett några veckor sedan i Corren)

”De senaste månaderna har kantats av flera våldsbrott, men också skadegörelse och droghandel på Mjölby station. Polisen har beskrivit platsen som en fritidsgård för ungdomar kvällstid, en bild som de också delat med kommunens trygghets- och säkerhetsutskott”. (Corren 12/12–19)

En fritidsgård erbjuder en öppen mötesplats för unga människor i kommunen, en plats där den unge ska känna sig trygg med utbildad personal som kan bemöta och främja besökarnas kreativitet och talanger. Platsen är drogfri och eventuell turbulens och meningsskiljaktigheter som kan uppstå när människor möts, arbetar personalen med på ett professionellt vis. I den öppna fritidsverksamheter strävar personalen efter att träna unga i demokratiska processer och genom att unga är med och utformar verksamheten skapas resurser hos dem att forma sina egna liv. Vi vet inte riktigt hur det låter sig jämföras med det som händer på Mjölby station och det stationen har att erbjuda sin besökare. Det är en olycklig retorik som förs fram och som kan leda till en felsyn på både de unga som besöker verksamheten och på platsen – fritidsgården med dess personal.

Barnombudsmannen (2018) lyfter i rapporten ”Våld, utanförskap och kärlek till orten” – att ojämlikheten bland barn i Sverige ökar inom flera områden. Med ökade socioekonomiska klyftor i samhället blir förutsättningar för unga att lyckas i sitt vuxenblivande inte bara riskfyllt utan även otryggt. Detta innebär att fritidsverksamhet/ungdomsarbete, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden, har en stark kompensatorisk roll, när den fungerar väl. Fritidsgårdar/öppna fritidsverksamheter ger ungdomar en möjlighet att finna en trygg plats där de kan pröva på olika aktiviteter men där de aldrig blir bedömda. Allt lärande sker genom lust och eget intresse.

Vi skulle önska ett större intresse för fritidsgårdens verksamhet, dess innehåll, besökare och personal, detta för att undvika jämförelser liknande de som gjorts i tidningen de senaste veckorna.

Kunskapscenter för fritidsledareskap Genom Marie Eriksson och Joakim Thörn